Poland

Plastipak Polska

ul. Turynska 80
43-100 Tychy
Polska
Tel: +48 32 788 04 20