×

Warunki korzystania

Dostęp do tej witryny oraz możliwość korzystania z niej zapewnia Plastipak Holdings, Inc. Niniejsze warunki korzystania dotyczą całej grupy witryn internetowych będących własnością, prowadzonych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez Plastipak Holdings, Inc. Przed przystąpieniem do korzystania z niniejszej witryny należy uważnie przeczytać niniejsze warunki. Korzystając z tej witryny lub innej strony internetowej będącej własnością, prowadzonej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez Plastipak, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani w żaden inny sposób z niej korzystać. Plastipak Holdings, Inc. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych warunków w dowolnym momencie. Należy okresowo sprawdzać, czy w niniejszych warunkach nie wprowadzono zmian. Dalsze korzystanie z tej witryny lub innej strony internetowej Plastipak po wprowadzeniu zmian w warunkach będzie oznaczało akceptację tych zmian.

Prawa autorskie i Polityka prywatności Plastipak Holdings, Inc.

Większość informacji opublikowanych w tej witrynie jest dostępnych w domenie publicznej. O ile nie podano inaczej, informacje te mogą być swobodnie rozpowszechniane bez modyfikacji i wykorzystywane do celów niekomercyjnych, naukowych, edukacyjnych lub osobistych. W żadnym wypadku materiały z niniejszej witryny nie mogą być zapisywane w jakimkolwiek systemie przechowywania i wyszukiwania informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Plastipak. Wszystkie materiały publikowane w tej witrynie są chronione prawami autorskimi Plastipak Holdings, Inc. oraz przepisami prawa. Copyright © Plastipak Holdings, Inc. i spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby wyświetlić Politykę prywatności i plików cookie, kliknij tutaj.

Własność intelektualna

Niniejsza witryna internetowa jest chroniona prawem autorskim jako praca zbiorowa i/lub kompilacja zgodnie z amerykańskimi regulacjami dotyczącymi praw autorskich, konwencjami międzynarodowymi i innymi przepisami. O ile nie wskazano inaczej, treść, w tym m.in. obrazy graficzne, przyciski, układ, znaki towarowe, logo, teksty i inne materiały zawarte na tej witrynie i innych stronach Plastipak Holdings, Inc., są wyłączną własnością Plastipak i/lub powiązanych, stowarzyszonych i zależnych jednostek organizacyjnych lub licencjodawców zewnętrznych. Znaki towarowe Plastipak Holdings, Inc., zarówno zarejestrowane, jak i inne, nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody Plastipak Holdings, Inc.


Jakość oprogramowania

Plastipak i/lub powiązane, stowarzyszone i zależne jednostki organizacyjne nie gwarantują, że informacje, oprogramowanie lub inne materiały dostępne za pośrednictwem ich stron internetowych są wolne od wad, wirusów, robaków, koni trojańskich czy innych szkodliwych składników.


Informacje i materiały budzące zastrzeżenia

Uzyskując dostęp do usług znajdujących się na stronach internetowych Plastipak lub korzystając z nich, użytkownik nie może wykonywać następujących czynności:

  • publikować ani przesyłać wszelkiego rodzaju treści niezgodnych z prawem, o charakterze gróźb, obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych lub w inny sposób niedopuszczalnych, w tym między innymi wszelkich przekazów stanowiących przestępstwo lub zachęcających do zachowań będących przestępstwem, powodujących odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszających lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo, w tym między innymi amerykańskie przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu;
  • publikować ani przesyłać wszelkiego rodzaju informacji lub oprogramowania, które zawierają wirusa, robaka, konia trojańskiego lub inny szkodliwy składnik; ograniczać ani uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z witryny internetowej; umieszczać, publikować, przesyłać, reprodukować, rozpowszechniać ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem naszych stron internetowych w celach komercyjnych;
  • wysyłać, umieszczać, publikować, przesyłać, reprodukować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem naszych stron internetowych, które są chronione prawem autorskim, innymi prawami własności lub które są dziełami pochodnymi w odniesieniu do nich bez uzyskania zgody właściciela tych praw autorskich, ani wysyłać, umieszczać, publikować, reprodukować, przesyłać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób dowolnych elementów naszych stron internetowych lub dzieł pochodnych w odniesieniu do nich bez wyraźnej zgody na piśmie.

Własność niezamawianych koncepcji

Plastipak Holdings, Inc. nie przyjmuje poufnych ani zastrzeżonych informacji od osób trzecich. Jeśli użytkownik posiada informacje, których poufność chce zachować, nie powinien przesyłać ich do Plastipak Holdings, Inc. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innymi metodami komunikacji. Firma Plastipak Holdings, Inc. zastrzega sobie prawo do uzyskania prawa własności do wszelkich przesłanych do niej niezamawianych koncepcji. Plastipak Holdings, Inc. może reprodukować, przesyłać lub transmitować, lub w inny sposób wykorzystywać te pomysły bez żadnych zobowiązań lub rekompensaty względem użytkownika. Zastępuje to wszelkie zawiadomienia dotyczące poufności, które odnoszą się do materiałów użytkownika.


Zastosowanie podpisu elektronicznego

W celu przeprowadzenia określonych transakcji z Plastipak drogą elektroniczną, użytkownik lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany do użycia podpisu elektronicznego, gdy jest on konieczny. Prosimy o wyrażenie zgody na wszystkie warunki przedstawione w Umowie dotyczącej podpisu elektronicznego. Należy pamiętać, że podpis elektroniczny jest prawnie wiążący tak jak podpis odręczny.