×

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze site wordt verzorgd door Plastipak Holdings, Inc. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele groep websites die eigendom zijn van, geëxploiteerd worden door, in licentie gegeven zijn aan of gecontroleerd worden door Plastipak Holdings, Inc. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website of enige andere site die eigendom is van, geëxploiteerd wordt door, in licentie is gegeven aan of gecontroleerd wordt door Plastipak, geeft u uw instemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de site niet bezoeken of anderszins gebruiken. Plastipak Holdings, Inc. behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om delen van deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van deze site of een andere Plastipak website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden, zal betekenen dat u deze wijzigingen accepteert.


Plastipak Holdings, Inc. Auteursrecht- en privacyverklaring

De meeste informatie op deze site is openbaar. Tenzij anders vermeld, kan deze informatie vrij zonder wijzigingen worden verspreid en worden gebruikt voor niet-commerciële, wetenschappelijke, educatieve of persoonlijke doeleinden. Materiaal van deze website mag in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plastipak in een informatieopslag- en ophaalsysteem worden opgeslagen. Al het materiaal gepubliceerd op deze website valt onder het auteursrecht van Plastipak Holdings, Inc. en is beschermd door de wet. Auteursrecht © Plastipak Holdings, Inc. en/of verbonden entiteiten. Alle rechten voorbehouden.

Om ons privacy- & cookiebeleid te bekijken, kunt u hier klikken.


Intellectueel eigendom

Deze website is beschermd door het auteursrecht als collectief werk en/of compilatie, op grond van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving, internationale verdragen en andere wetten. Tenzij anders aangegeven, zijn de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische afbeeldingen, knoppen, lay-out, handelsmerken, logo's, tekst en ander materiaal op deze website en op de andere sites van Plastipak Holdings, Inc. het exclusieve eigendom van Plastipak en/of aan haar gerelateerde, aan haar gelieerde en ondergeschikte organisatorische eenheden of haar externe licentiegevers. Geen enkel handelsmerk van Plastipak Holdings, Inc. (al dan niet geregistreerd) mag worden gebruikt zonder voorafgaande specifieke, schriftelijke toestemming van Plastipak Holdings, Inc.

Kwaliteit software

Plastipak en/of aan haar gerelateerde, gelieerde en ondergeschikte organisatorische eenheden garanderen niet dat informatie, software of ander materiaal dat toegankelijk is via een van hun webpagina's vrij is van defecten, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten.

Aanstootgevende informatie en materialen

Wanneer u toegang hebt tot of gebruik maakt van een dienst die wordt aangeboden op de webpagina's van Plastipak, mag u het volgende niet doen:

  • Het plaatsen of verzenden van enige onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische, godslasterlijke of anderszins aanstootgevende informatie van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van informatie die een strafbaar feit vormen of aanmoedigen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met enig lokaal, nationaal of internationaal recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetten en voorschriften voor exportcontrole van de VS;
  • Het plaatsen of verzenden van enige informatie of software die een virus, worm, Trojaans paard of ander schadelijk bestanddeel bevat; het gebruik en de beschikbaarheid aan enige gebruiker van de website te beperken of te belemmeren; op enigerlei wijze informatie, software of ander materiaal verkregen via onze webpagina's voor commerciële doeleinden te plaatsen, te publiceren, te verzenden, te reproduceren, te distribueren of op enigerlei wijze te exploiteren; of
  • Het uploaden, plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren of verspreiden op enigerlei wijze van informatie, software of ander materiaal verkregen via onze webpagina's die door auteursrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd, of afgeleide werken met betrekking tot deze materialen zonder toestemming van de auteursrechthebbende te verkrijgen, of het uploaden, plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden of distribueren op enigerlei wijze van enig onderdeel van onze webpagina's zelf of van daarvan afgeleide werken, behalve indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan.

Eigendom van ongevraagde ideeën

Plastipak Holdings, Inc. accepteert geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie van derden. Als u informatie heeft waarvan u de vertrouwelijkheid wilt behouden, dient u deze niet via e-mail of alternatieve communicatie aan Plastipak Holdings, Inc. te verzenden. Plastipak Holdings, Inc. behoudt zich het recht voor om eigenaar te worden van ongevraagde ideeën die aan ons zijn voorgelegd. Plastipak Holdings, Inc. kan deze ideeën reproduceren, verzenden, uitzenden of anderszins gebruiken zonder enige verplichting of compensatie aan u. Dit vervangt elke kennisgeving die uw materiaal kan hebben met betrekking tot vertrouwelijkheid.

Gebruik van elektronische handtekening

Om bepaalde transacties met Plastipak langs elektronische weg uit te voeren, moet u of uw gemachtigde vertegenwoordiger een elektronische handtekening gebruiken wanneer een dergelijke handtekening nodig is. We vragen u om ook in te stemmen met alle algemene voorwaarden die in een overeenkomst voor elektronische handtekeningen zijn opgenomen. Houd er rekening mee dat een elektronische handtekening net zo juridisch bindend is als een handgeschreven handtekening.